Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00349 007476 18455726 na godz. na dobę w sumie
Związki nieformalne - ebook/pdf
Związki nieformalne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 65
Wydawca: INFOR BIZNES Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63360-37-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

e-Poradnik Związki nieformalne Stosunki majątkowe między konkubentami Mieszkanie konkubentów Jak dziedziczą konkubenci Prawa dzieci ze związków nieformalnych Prawo podatkowe nie sprzyja konkubentom Uprawnienia wynikające z prawa pracy i ubezpieczeń Prawo Prawo Prawo Prawo Prawo e Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Teresa Siudem, Bogdan Świąder, Anna Puszkarska DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 05-270 Marki, ul. Okólna 40 tel. (22) 761 30 30, 0 801 62 66 66; e-mail: bok@infor.pl © Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. ISBN 978-83-63360-37-5 Wydanie I/2012, marzec 2012 r. Spis treści Czym konkubinat różni się od małżeństwa ......................................................................... 5 Oddzielny majątek ................................................................................................................ 5 Bez prawa do alimentów ..................................................................................................... 5 Nie trzeba łożyć na utrzymanie ........................................................................................ 5 Ograniczenia przy dziedziczeniu .....................................................................................6 Uznanie ojcostwa ....................................................................................................................6 Różne nazwiska .....................................................................................................................6 Konkubinat i podatki .............................................................................................................6 Rozdział 1. Stosunki majątkowe między konkubentami ................................................ 7 1.1. Potwierdzenie zakupów ..................................................................................................... 7 1.2. Rzeczy w mieszkaniu .........................................................................................................9 1.3. Współwłasność w częściach ułamkowych ...................................................................9 1.4. Darowizny i inne umowy majątkowe .........................................................................10 1.5. Pieniądze na utrzymanie ................................................................................................10 1.6. Podział mienia ....................................................................................................................11 1.7. Uprawnienia osoby bliskiej ............................................................................................. 13 1.8. Odpowiedzialność za zadłużenie ................................................................................. 13 Rozdział 2. Mieszkanie konkubentów ................................................................................... 15 2.1. Zakup mieszkania .............................................................................................................. 15 2.2. W spadku lub w darowiźnie ........................................................................................... 15 2.3. Wspólny zakup....................................................................................................................16 2.4. W spółdzielni ...................................................................................................................... 17 2.5. Kredyt na mieszkanie .......................................................................................................18 2.6. W wynajętym mieszkaniu ..............................................................................................19 2.7. Po śmierci jednego z partnerów ....................................................................................19 Rozdział 3. Jak dziedziczą konkubenci ..................................................................................23 3.1. Kto dziedziczy na podstawie ustawy ...........................................................................23 3.2. Na podstawie testamentu ...............................................................................................24 3.3. Zapis windykacyjny ..........................................................................................................25 3.4. Kiedy można wydziedziczyć rodzinę...........................................................................25 3.5. Ile zachowku trzeba zapłacić .........................................................................................26 3.6. Zrzeczenie się dziedziczenia ..........................................................................................27 3.7. Jak pozbawić zachowku lub pomniejszyć jego wartość .........................................28 3.8. Umowa dożywocia i problem zachowku ....................................................................29 Rozdział 4. Prawa dzieci ze związków nieformalnych....................................................32 4.1. Uznanie ojcostwa ...............................................................................................................32 4.2. Gdy matka pozostaje w związku małżeńskim .........................................................34 4.3. Kiedy konkubent nie uzna ojcostwa ............................................................................36 4.4. Prawo do nazwiska ...........................................................................................................38 4.5. Ustalanie alimentów ........................................................................................................39 4.6. Prawa rodzicielskie ...........................................................................................................41 4.7. Zarządzanie majątkiem ..................................................................................................43 4.8. Dziedziczenie przez dziecko pozamałżeńskie ..........................................................43 Rozdział 5. Prawo podatkowe nie sprzyja konkubentom .............................................45 5.1. Podatek dochodowy ...........................................................................................................45 Konkubent nie jest samotny ............................................................................................45 Ulga prorodzinna .................................................................................................................47 5.2. Podatki majątkowe ............................................................................................................47 Podatek od spadków i darowizn ......................................................................................47 Podatek od czynności cywilnoprawnych .................................................................... 50 5.3. Działalność gospodarcza .................................................................................................52 Koszty uzyskania przychodów ........................................................................................52 Odpowiedzialność za długi ................................................................................................52 Rozdział 6. Uprawnienia wynikające z prawa pracy i ubezpieczeń ...........................54 6.1. Prawo do płatnych zwolnień od pracy .......................................................................54 6.2. Prawo do zasiłku opiekuńczego ....................................................................................54 6.3. Urlopy rodzicielskie .........................................................................................................56 6.4. Prawo do otrzymania należności ze stosunku pracy .............................................58 6.5. Pomoc z zakładowego funduszu socjalnego ............................................................ 60 6.6. Prawo do zasiłku rodzinnego ........................................................................................61 6.7. Informacje o stanie zdrowia chorego partnera ........................................................62 6.8. Prawo do renty rodzinnej ...............................................................................................62 6.9. Prawo do zasiłku pogrzebowego ..................................................................................63 6.10. Rozporządzenie środkami zgromadzonymi w OFE ............................................ 64 Indeks wzorów i pism ...................................................................................................................65 Czym konkubinat różni się od małżeństwa Konkubinat jest związkiem nieformalnym. Prawo polskie nie przewidu- je dla osób żyjących w takim związku szczególnych uprawnień. Tylko ich dzieci, uważane za nieślubne, są zrównane w uprawnieniach z dziećmi zrodzonymi w związku małżeńskim. Największe różnice dotyczą uprawnień majątkowych. Zaczynają się one już na samym początku trwania tzw. wolnego związku. Oddzielny majątek Konkubenci nie dorabiają się wspólnego majątku, a wszystkie rzeczy nabyte w czasie trwania związku należą do tylko do jednej osoby albo tworzą współwłasność w częściach ułamkowych. Dlatego partner nie ma żadnych praw do rzeczy nabytych podczas trwania związku przez drugie- go i po rozpadzie konkubinatu nie może domagać się podziału majątku na dwie równe części (takie uprawnienia przysługują tylko małżonkowi po rozwodzie). Zawierając związek, małżonkowie mogą swobodnie wybrać, w jakim ustroju majątkowym chcą żyć: we wspólności albo rozdzielności majątko- wej bądź rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Natomiast konkubentom przepisy narzucają tylko jeden ustrój majątkowy – roz- dzielność – i jego zmiana nie jest dopuszczalna nawet przez zawarte mię- dzy nimi umowy. Ustroje majątkowe przewidziane w prawie rodzinnym i opiekuńczym dla małżonków nie mogą obejmować konkubentów. Bez prawa do alimentów Gdy małżonkowie rozchodzą się, to z nich, które nie zostało uznane za wy- łącznie winne rozkładu pożycia (czyli wówczas, gdy rozwód orzeczono bez orzekania o winie, z winy obu stron albo wyłącznej winy drugiego), może otrzymać alimenty. Natomiast w razie rozpadu konkubinatu, bez względu na to, z czyjej winy do tego doszło, strony nie mogą wystąpić w stosunku do siebie z roszczeniami alimentacyjnymi. Nie trzeba łożyć na utrzymanie W czasie trwania związku konkubenci nie mają obowiązku wzajemnie łożyć na swoje utrzymanie. Ciąży na niech jedynie obowiązek alimentowa- nia wspólnych dzieci. Inaczej jest w związku małżeńskim. Gdy mąż nie łoży na utrzymanie rodziny, żona może wystąpić do sądu o wypłatę wynagro- dzenia za jego pracę do jej rąk (oczywiście takie prawo przysługuje rów- nież mężowi). Takiej możliwości nie ma natomiast konkubina czy konku- bent. 6 e-Biblioteka Gazety Prawnej Ograniczenia przy dziedziczeniu Konkubent zostaje dopuszczony do spadku po swoim partnerze, tylko gdy będzie powołany do dziedziczenia w testamencie albo otrzyma zapis windy- kacyjny. Ale nawet w takim przypadku może dostać mniejszy udział, gdy zo- stanie zmuszony do wypłacenia zachowku pominiętym w testamencie spad- kobiercom ustawowym. Konkubent nie dziedziczy z mocy ustawy. Uznanie ojcostwa Mąż matki po urodzeniu się dziecka w czasie trwania małżeństwa auto- matycznie nabywa prawa ojcowskie. Nie musi udowadniać, że jest biologicz- nym ojcem ani uznawać swojego ojcostwa. Wystarczy, że rejestrując dziecko w urzędzie stanu cywilnego, okaże akt małżeństwa z matką dziecka. Nato- miast konkubent musi uznać swoje ojcostwo. Różne nazwiska Konkubina nie ma prawa nosić prawa nazwiska konkubenta w czasie trwa- nia związku, a także po jego rozpadzie. Pozostaje przy swoim, a na nazwisko konkubenta może je zmienić tylko w trybie administracyjnym. Wychodząc za mąż, kobieta ma następujący wybór co do nazwiska, które będzie nosiła: ■ zatrzymuje nazwisko, które nosi przed ślubem (panieńskie albo poprzed- niego małżonka); ■ przyjmuje nazwisko męża; ■ przyjmuje nazwisko dwuczłonowe, składające się z nazwiska jej oraz męża. Gdy jedno z tych nazwisk jest dwuczłonowe, to wówczas należy z niego wybrać tylko jeden człon, ponieważ nie można nosić nazwiska trzyczłonowego. Takie same możliwości co do wyboru nazwiska ma mężczyzna, który się żeni, choć zwyczajowo mąż rzadko zmienia nazwisko po ślubie. Po rozwodzie kobieta, która zmieniła nazwisko, ma prawo wrócić do po- przedniego. Natomiast gdy nazwisko w trybie administracyjnym zmieni konkubina, po rozpadzie związku, by wrócić do poprzedniego, musi dokonać zmiany w trybie administracyjnym. Konkubinat i podatki Osoby żyjące w konkubinacie nie mogą korzystać z preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego ani korzystać ze zwolnień przy opłacaniu podatków mająt- kowych, np. podatku od spadków i darowizn czy podatku od czynności cywilno- prawnych. Wynika to z tego, że prawo podatkowe zasadniczo nie posługuje się po- jęciem osób żyjących w nieformalnych związkach na potrzeby rozliczeń z ikusem. Konkubenci są przez iskusa traktowani jako tzw. osoby sobie obce, czyli takie, któ- rych nie łączą żadne więzy rodzinne. W praktyce skutkuje to najwyższymi obcią- żeniami podatkowymi. Wyjątkowo brak ślubu może się natomiast okazać bardziej opłacalny podatkowo w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Związki nieformalne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: