Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00273 004139 18753724 na godz. na dobę w sumie
Profilaktyczna ochrona zdrowia nad pracownikami. Komentarz - ebook/pdf
Profilaktyczna ochrona zdrowia nad pracownikami. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 87
Wydawca: self publisher Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-946232-9-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> bhp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza publikacja stanowi komentarz do podstawowym aktów prawnych regulujących system ochrony zdrowia osób pracujących. Komentarz obejmuje swą treścią aktualne brzmienie aktów prawnych dotyczących służby medycyny pracy, profilaktycznych badań lekarskich i profilaktycznych napojów i posiłków. Pozwala tym samym na usystematyzowanie wiedzy oraz podejścia do regulowanych zagadnień. Publikacja szczególnie polecana w sytuacjach:

Publikacja przeznaczona dla pracodawców, pracowników służby bhp, pracowników działów kadr, społecznych inspektorów pracy oraz osób wykonujących zadania służby medycyny pracy. Komentarz stanowi również doskonałą pomoc dydaktyczną dla studentów oraz słuchaczy szkół policealnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adam Pisarczuk PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA NAD PRACOWNIKAMI KOMENTARZ Kwiecień 2018 2 Autor: Adam Pisarczuk Projekt okładki: Adam Pisarczuk Grafika na okładce: Użytkownik GDJ (www.pixabay.com) CC0 Creative Commons Wydawca Adam Pisarczuk kontakt@bezpieczenstwo-pracy.eu Darmowe analizy i komentarze: www.bezpieczenstwo-pracy.eu Stan prawny: 05 kwietnia 2018 r. © Adam Pisarczuk ISBN: 978-83-946232-9-6 Pszczyna 2018 3 Spis treści Wstęp ............................................................................................................ 5 Wykaz skrótów .............................................................................................. 6 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy .................... 8 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ........ 48 Załączniki ................................................................................................. 76 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów .......................................................... 77 Bibliografia .................................................................................................. 88 4 Wstęp Przez pojęcie bezpieczeństwa i higieny pracy rozumie się zbiór właściwych zasad postępowania mających na celu ochronę zdrowia i życia pracownika. Obok szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiednich kwalifikacji pracowniczych, profilaktyczne badania lekarskie stanowią jeden z podstawowych czynników warunkujących możliwość dopuszczenia pracownika do pracy a także stanowią podstawowe narzędzie pracowniczej ochrony zdrowia. Nadrzędnym celem działalności ochronnej nad pracownikiem jest więc przede wszystkim zabezpieczenie go przed niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi wykonywanej pracy - wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. Myśląc o profilaktycznej opiece zdrowotnej nad pracownikami, pierwszym skojarzeniem, które nasuwa się osobom zawodowo związanym z obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy są profilaktyczne badania lekarskie. Stanowią one jednak niewielką część szerokiej współpracy między pracy a pracodawcami, o której niestety się zapomina. jednostkami medycyny służby Niniejsza publikacja ma na celu przede wszystkim przybliżenie systemu pracowniczej ochrony zdrowia i ukazanie właściwego podejścia do tego zagadnienia. Oprócz komentarza do przepisów ustawy o służbie medycyny pracy, wydanie to pozwoli na rozwiązanie problemów dotyczących obszarów profilaktycznej opieki są badania profilaktyczne, a w szczególności problemów dotyczących właściwego podejścia do wystawiania skierowań na badania i tym samym właściwej identyfikacji warunków środowiska pracy. Oprócz tego, dopełnieniem niniejszej publikacji jest komentarz do regulacji ostatniego elementu pracowniczej profilaktyki zdrowotnej, jakimi są obowiązki w zakresie zaopatrywania pracowników w napoje i posiłki profilaktyczne. zdrowotnej, jakimi Życzę owocnego korzystania. 5 Wykaz skrótów art. - artykuł bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy kp – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) kom. – komentarz nt. – na temat por. - porównaj pt. – pod tytułem rozdz. – rozdział tj.- to jest rbhp – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) rbl – rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) udl – ustawa z dnia 15 kwietnia 2015 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160) ukż – ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897) 6 un - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) zob. - zobacz WOMP – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 7 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 Art. 1. [Istota służby medycyny pracy] 1. W celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy jej wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w tym kontroli zdrowia pracujących, tworzy się służbę medycyny pracy. i sposobem 2. Systematyczna kontrola zdrowia pracujących, prowadzona także w celu aktywnego oddziaływania na poprawę warunków pracy przez pracodawcę i ograniczania w ten sposób ryzyka zawodowego, obejmuje procedury i badania służące ocenie zdrowia pracujących ukierunkowanej na identyfikowanie tych elementów stanu zdrowia, które pozostają w związku przyczynowym z warunkami pracy. 3. W ramach kontroli zdrowia osoby pracujące otrzymują informacje i wskazania lekarskie odnośnie sposobów zapobiegania niekorzystnym zmianom w stanie zdrowia. 1. Ustawodawca uznał za stosowne określenie celu wprowadzonej ustawy oraz sformułowanie podstaw związanych ze sposobem funkcjonowania służby medycyny pracy a dotyczących ochrony zdrowia pracujących przed niekorzystnym wpływem warunków środowiska pracy i sposobem wykonywania pracy. Przez określenie „pracujących” należy tutaj rozumieć osoby nie tylko będące pracownikami, ale również inne, objęte obowiązkowo lub dobrowolnie systemem profilaktycznej ochrony zdrowia pracujących również system organizacyjny służby medycyny pracy. (zob. art. 4). Ustawa wprowadziła i 8 2. Głównym elementem działalności służby medycyny pracy jest wymiar profilaktyczny. Oznacza to, że służba medycyny pracy prowadzi działalność odrębną w stosunku do ogólnego systemu ochrony zdrowia, a jej przedmiotem działalności nie jest kompleksowe kierowanie zdrowiem pacjenta a tylko właściwe pokierowanie działaniami profilaktycznymi związanymi z warunkami i sposobem wykonywania pracy oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia zdrowotnych zdarzeń niepożądanych w procesie pracy. Oprócz powyższego ustawodawca precyzuje, że profilaktyczna ochrona zdrowia musi być prowadzona w sposób systemowy tj. zobowiązuje strony do ścisłego i systematycznego działania na rzecz kontroli zdrowia pracujących i poprawy warunków pracy. 3. Oprócz założeń sprawowania profilaktyki, prowadzenia systematycznej kontroli stanu zdrowia i systematycznego oddziaływania na poprawę warunków pracy, ustawodawca nakłada obowiązek informowania o wskazaniach lekarskich odnośnie sposobów zapobiegania niekorzystnym zmianom w stanie zdrowia, na które mogą mieć wpływ warunki pracy i sposoby wykonywania pracy. Informacje te powinny być przekazywane bezpośrednio pacjentom. Art. 2. [Organizacja służby medycyny pracy] 1. Zadania służby medycyny pracy wykonują: lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby. 2. Jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy są: 1) podmioty wykonujące działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, z wyłączeniem pielęgniarek zawód w formach określonych odrębnymi przepisami, zwane dalej podstawowymi jednostkami służby medycyny pracy ; 2) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy. i położnych wykonujących 9 3. Zadania służby medycyny pracy realizują, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie: 1) pielęgniarki wykonujące indywidualną praktykę pielęgniarską, indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarską, grupową praktykę pielęgniarską, z wyłączeniem zadań, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a-e, g i h oraz pkt 3; 2) psycholodzy oraz osoby o kwalifikacjach, o których mowa w ust. 1, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 4. Zadania służby medycyny pracy realizują, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie, także jednostki badawczo-rozwojowe (obecnie instytuty badawcze - przyp. red.) i jednostki organizacyjne uczelni medycznych, prowadzące działalność w dziedzinie medycyny pracy. 1. Ustawa powołała do życia jednostki organizacyjne służby medycyny pracy. Są to: a) podmioty wykonujące działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, b) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy. Jednostki wymienione w pkt a to jednostki działające na podstawie udl w ramach niniejszej ustawy. Zalicza się więc do nich: 1) przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, tworzone ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, o którym mowa w art. 55 organizacyjnej w strukturze 10 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy Dz. U. z 2016 r. poz. 2067 Na podstawie art. 179 § 4 (obecnie nie stanowi upoważnienia – przyp. red.) i art. 229 § 8 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) zarządza się, co następuje: § 1. [Zakres przedmiotowy rozporządzenia] 1. Rozporządzenie określa: dalej badaniami profilaktycznymi , 1) zakres wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, o których mowa w art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy, zwanych ich i kontroli tych przeprowadzania oraz sposób dokumentowania badań, 2) częstotliwość wykonywania badań okresowych, 3) zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, o której mowa w art. 229 § 6 zdanie drugie Kodeksu pracy, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, 4) tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich: tryb 48 zagraża zdrowiu stwierdzających, a) o utracie przez pracownika zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy (art. 43 pkt 2 Kodeksu pracy), b) o konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika (art. 55 § 1 Kodeksu pracy), c) (uchylona) d) że dana praca młodocianego (art. 201 § 2 Kodeksu pracy), e) o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4 Kodeksu pracy), f) stwierdzających u pracownika objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej (art. 230 § 1 Kodeksu pracy), g) wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, i nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 1 pkt 59 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2081), [która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. [przyp. red.] (art. 231 Kodeksu pracy), stwierdzających niezdolność do 5) dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadzający badania profilaktyczne oraz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, niezbędną z uwagi na warunki pracy. 2. Rozporządzenie określa ponadto tryb wydawania zaświadczeń i świadectw lekarskich do celów przewidzianych w art. 92 § 1, art. 1295 pkt 2 (obecnie kp nie zawiera art. 1295 - przyp. red.) , art. 177 § 1 i 3, art. 178 § 1, art. 180 § 3 i 4, art. 185 Kodeksu pracy oraz w przepisach o urlopach wychowawczych. 49 1. Komentowane rozporządzenie jest podstawowym aktem prawnym regulującym tryb postępowania w związku z zapewnieniem niezbędnej profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i tym samym określającym tryb ustalenia stanu zdrowia pracownika. Przepisy rozporządzenia odnoszą się zarówno do pracodawców jak i podstawowych jednostek służby medycyny pracy, w tym lekarzy medycyny pracy. Samo jego wydanie jest realizacją wymogu nałożonego przez ustawodawcę w brzmieniu art. 229 kp. 2. Rozporządzenie, oprócz określenia organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej, wyróżnia dwa rezultaty działalności związanej ze stanem zdrowia pracowników (osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną). Są to wydawane orzeczenia lekarskie oraz zaświadczenia i świadectwa lekarskie, które dotyczą określonych prawem sytuacji. Orzeczenie stanowi osąd, ocenę czegoś lub decyzję. Wobec regulacji rozporządzenia, ocenie podlega więc: a) ustalenie utraty przez pracownika będącego w wieku przedemerytalnym zdolności do pracy i tym samym umożliwienie pracodawcy wypowiedzenia takiemu pracownikowi warunków pracy i płacy; b) ustalenie konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika; c) ustalenie, iż wykonywana praca zagraża zdrowiu pracownika młodocianego, w wyniku czego pracodawca jest obowiązany zmienić rodzaj pracy, a gdy nie ma takiej możliwości, niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę i wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia; d) ustalenie braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym skutkuje możliwością dopuszczenia stanowisku pracy, co pracownika do pracy; e) stwierdzenie u pracownika objawów wskazujących na powstanie choroby zawodowej, w wyniku czego pracodawca jest obowiązany 50 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 279 Na podstawie art. 232 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: § 1. [Obowiązek zapewnienia posiłków i napojów profilaktycznych] Pracodawca szczególnie uciążliwych nieodpłatnie: zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach 1) posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, zwane dalej posiłkami , w formie jednego dania gorącego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, 2) napoje, których dostosowane do warunków wykonywania pracy. i temperatura powinny być rodzaj 1. Kodeks pracy oraz komentowane rozporządzenie, wydane na jego podstawie, wprowadza do systemu prawnego prawa pracy pojęcie zatrudnienia w warunkach szczególnie uciążliwych. Samo pojęcie jednak nie jest definiowane przez akty prawa pracy, przy czym rodzi określone obowiązki na linii pracodawca-pracownik. Rodzaje prac wykonywanych w tych warunkach określa §3 i §4 niniejszego rozporządzenia. im profilaktycznych posiłków oraz napojów 2. Zatrudnianie pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych i zapewnienie jest obowiązkiem bezwzględnym pracodawcy, którego rodzaj działalności lub charakter wykonywanych prac obejmuje katalog uciążliwości określonych w §3 i §4 niniejszego rozporządzenia. Posiłki i napoje profilaktyczne pracodawca zapewnia pracownikom nieodpłatnie a ewentualne niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Tym samym pracodawca nie może tłumaczyć się słabą kondycją finansową. Należy w tym miejscu wspomnieć, iż katalog obowiązkowej profilaktyki energetycznej nie obejmuje tylko i wyłącznie linii pracodawca-pracownik, ale również inne podstawy prawne zatrudniania nie-pracowników. Na podstawie odrębnych przepisów obowiązek zapewnienia posiłków i napojów profilaktycznych obciąża także m.in.: organizatora stażu dla bezrobotnych, pracodawcę względem uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, podmioty przyjmujące uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu [4]. Napoje i posiłki profilaktyczne zapewnia pracownikom tymczasowym pracodawca użytkownik [4]. i 3. Komentowany przepis określa również ogólne zasady dotyczące temperatury posiłków i napojów. Posiłki mają być wydawane w formie jednego dania gorącego, z dopuszczeniem innych metod zapewnienia ich przygotowania na podstawie §2 ust. 2. Napoje natomiast powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy tj. mają spełniać funkcję profilaktyczną w zależności od temperatury, rodzaju wykonywanej pracy i wydatku energetycznego pracownika. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż obowiązkiem pracodawcy jest korzystanie z osiągnięć nauki i techniki celem poprawy warunków bhp. Tym samym pracodawca może skorzystać z upowszechnionych wskazówek żywnościowych i suplementacyjnych względem wysiłku ponoszonego przez pracowników w zakładzie pracy i zapewnić odpowiednio właściwą profilaktykę. § 2. [Wymagania względem zapewnianych posiłków] 1. Posiłki powinny zawierać około 50-55 węglowodanów, 30-35 tłuszczów, 15 białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal. 2. Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy: 78
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Profilaktyczna ochrona zdrowia nad pracownikami. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: