Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00261 004082 18753549 na godz. na dobę w sumie
Prawo i czas. Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin Profesora Adama Lityńskiego - ebook/pdf
Prawo i czas. Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin Profesora Adama Lityńskiego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 701
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Humanitas" Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-66165-53-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin Profesora Adama Lityńskiego

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO I CZAS KSIĘGA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI 80-LECIA URODZIN PROFESORA ADAMA LITYŃSKIEGO PRAWO I CZAS KSIĘGA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI 80-LECIA URODZIN PROFESORA ADAMA LITYŃSKIEGO Redakcja Maciej Borski Dorota Fleszer Andrzej Pokora Anna Rogacka-Łukasik Y DW A W N I C Z A ” S A T A N Y C I F O “ H U M IA N W Y Ż S Z A S Z K O Ł A H U M A N I TA S Sosnowiec 2020 Recenzenci dr hab. Radosław Koper, prof. UŚ dr hab. Michał Bożek, prof. UŚ dr hab. Bolesław Maciej Ćwiertniak, prof. WSH Redaktor Oficyny Wydawniczej „Humanitas” Danuta Dziewięcka Projekt okładki Bartłomiej Dudek Copyright by Oficyna Wydawnicza „Humanitas” ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec tel.: 32 363 12 25 e-mail: wydawnictwo@humanitas.edu.pl dystrybucja@humanitas.edu.pl ISBN: 978-83-66165-53-3 Sosnowiec 2020 Fotografia prof. dr. hab. Adama Lityńskiego pochodzi z książki O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 1 / kom. red. Marian Mikołajczyk [et al.], Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010 SPIS TREŚCI Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w osiemdziesięciolecie Jego urodzin Od Redaktorów ........................................................................................................................11 Słowo od JM Rektora Wyższej Szkoły Humanitas ..............................................................13 Profesor Adam Lityński – uczony, nauczyciel akademicki, przyjaciel studentów .........................................................................................16 Wykaz publikacji Profesora Adama Lityńskiego ................................................................21 I. AB IOVE PRINCIPIUM, CZYLI ZACZYNAMY OD NAJWAŻNIEJSZEGO Dariusz Rozmus Pytanie o początki prawa ...........................................................................................................47 Marian Mikołajczyk O zaleceniach Rady Nieustającej z lat 1782–1783 dotyczących kary śmierci i kary pozbawienia wolności oraz o ich realizacji w praktyce miejskiego sądu gnieźnieńskiego ............................................59 Wacław Uruszczak Prawo i  czas. Reguła prawa Qui prior est tempore, potior est iure w  średniowiecznym i nowożytnym prawie kanonicznym ...............................70 Piotr Feczko Organ administracji w rozwoju dziejowym administracji publicznej oraz prawa administracyjnego ..........................................................81 II. HISTORIA VITAE MAGISTRA (EST) Sławomir Tkacz „Narady nad teorją prawa” – problemy i polemiki ...................................................................93 Grzegorz Nancka Kilka przykładów odniesień do prawa rzymskiego w orzecznictwie Sądu Najwyższego w Polsce międzywojennej ............................................... 108 Andrzej Marian Świątkowski Strajki według prawa polskiego ...............................................................................................120 Łucja Kobroń-Gąsiorowska Kierunki rozwoju ustawodawstwa związkowego w II RP ......................................................139 Katarzyna Szlachta-Kisiel Ewolucja ryzyka niezdolności do pracy ...................................................................................154 Wojciech Papis Ustroje majątkowe małżeńskie w okresie II Rzeczypospolitej w latach 1918–1939 .................................................................187 Małgorzata Skawińska Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 § 1 k.k. w ujęciu historycznym ................................................................................206 III. AD MELIORA TEMPORA – DO ZOBACZENIA W LEPSZYCH CZASACH Anna Stawarska-Rippel O instrumentalnym wykorzystywaniu prawa – ustrój polityczny i gospodarczy w orzecznictwie Sądu Najwyższego pierwszych lat Polski Ludowej .................................................................................................231 Józef Koredczuk „Niepasujący władzy” na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945–1956 .....................................................245 Adam Drozdek, Katarzyna Machalica-Drozdek Kształtowanie się struktury administracji celnej w Polsce w latach 1944–2019 ...................260 Andrzej Pokora Ewolucja stosunków majątkowych między małżonkami w Polsce Ludowej w latach 1945–1965. Od unifikacji do kodyfikacji ...................................272 Tomasz Szczygieł Poseł Stanisław Stomma o prawie sądowym i jego kodyfikacji na forum Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1958–1971) .........................................285 Tomasz Świętnicki Historia związków zawodowych w PRL .................................................................................301 Aneta Krasuń Ewolucja orzecznictwa sądowego na przestrzeni lat 1976-2016 dotyczącego utraty zaufania jako przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę ......................313 Kamil Majewski Czynności bankowe na tle historyczno-prawnym (1918–2019) ............................................332 Elżbieta Romanowska Sprawa karna prokuratora Witolda Rozwensa w latach 1978–1980 ....................................355 IV. FINIS CORONAT OPUS Anna Kalisz Zarys rozwoju i wyzwania przyszłości ochrony praw człowieka w Europie ...................................375 Jan Iwanek Konstytucyjna pozycja Consejo de Estado w ustroju Hiszpanii ............................................394 Dorota Fleszer Znaczenie konstytucyjnej zasady pomocniczości dla realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe .........................................409 Maciej Borski Kilka uwag na temat zmiany podejścia do likwidacji barier w komunikowaniu się przez osoby niesłyszące w Polsce .............................................424 Jerzy Konieczny Ewolucja teoretycznych podstaw klasycznej ekspertyzy kryminalistycznej ............................... 443 Jan Kil Przemiany modelu polskiego procesu karnego w latach 2013–2015 – zagadnienia wybrane ..........................................................................457 Michał Grudecki Wolność jednostki jako element kolizyjny w procesie kryminalizacji i kontratypizacji .............................................................................470 Beata Baran Model postępowania dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w ujęciu kinetyczno-temporalnym .................................................485 Marian Andrzej Liwo Dynamizm rozwojowy i dyferencja regulacji prawnych w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników w środowisku pracy .................................497 Magdalena Gurdek Presja czasu towarzysząca pracom nad ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. – rzeczywiście konieczność czy sposób na wygraną? ..............................................................512 Marta Nikodemska Przeobrażenia i zróżnicowanie pojęcia prawnego ,,rodzina” (ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego) – zagadnienia wybrane ................ 549 Paula Białkowska, Monika Kapusta Instytucja pozwolenia na budowę oraz przesłanki jego uzyskania – ujęcie historyczno-prawne ...........................................................................566 Aleksander Słysz Futurologia a prawo podatkowe ‒ czynniki determinujące przyszły kształt prawa podatkowego.............................................583 Mariusz Śladkowski Obowiązki zawodowego pełnomocnika w cywilnym postępowaniu dowodowym w systemie dyskrecjonalnej władzy sędziego ....................................................................604 Ewa Wójcicka Ewolucja statusu ustrojowego referendarza sądowego w prawie polskim .............................619 Tomasz Miśkowicz Przeważająca działalność w aspekcie praktycznym w rozumieniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre dni ............................................ 637 Anna Rogacka-Łukasik Ochrona konsumenta przez informację z perspektywy czasu. Dobry czy zły kierunek? ........................................................................652 Jan Ciechorski Rozwój odpowiedzialności odszkodowawczej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej .........................................................673 fot. Jerzy Banasiuk PROFESOROWI ADAMOWI LITYŃSKIEMU W OSIEMDZIESIĘCIOLECIE JEGO URODZIN Od Redaktorów Szanowny Panie Profesorze! Zasługi Profesora Adama Lityńskiego dla rozwoju polskiej nauki w zakresie hi- storii prawa są ogromne. Nie sposób ich wyliczyć w całości. Imponująca liczba opra- cowań Profesora w sposób niezwykle istotny wzbogaca naukę prawa, a w szczegól- ności historię prawa. Stale, w dalszym ciągu pomnażany dorobek naukowy Profesora Adama Lityńskiego, obejmuje kilkaset pozycji, do których sięgają bardzo szeroko inni autorzy. Charakterystyczną cechą tego dorobku jest jednakowoż nie jego obję- tość, lecz treść. W swoich pracach Profesor przedstawił własne oryginalne koncepcje i myśli, które odnoszą się do podejmowanych przez Niego problemów badawczych. Rozważania naukowe Profesora zawsze mają ten szczególny i wyjątkowy walor, że trafiają w istotę rzeczy i, co ważne, przedstawiają w nowym świetle dawne i obecne zjawiska społeczno-historyczne i kulturowo-historyczne przy poszanowaniu cudzych racji i cudzych poglądów. Dyskusja z Panem Profesorem wymaga nie tylko ogromnej wiedzy, ale również wnikliwej analizy i poszukiwań własnych twórczych rozwiązań przy jednoczesnym podejmowaniu zagadnień historycznie najtrudniejszych. W swojej działalności Profesor Adam Lityński, który jest pełen gorącej życzli- wości, nie ogranicza się jedynie do własnej pracy naukowej. Jego szczególną troską jest zawsze rozwój otaczających Go pracowników naukowych i postępy kształconych przez Niego studentów. Każdy z pracowników naukowych Instytutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas może liczyć na Jego pomoc i życzliwość. Cechująca Profe- sora niezwykła wrażliwość na inne zapatrywania pozwala Jego studentom na własne naukowe przedsięwzięcia, pozostając z Profesorem w żywym intelektualnym kontak- cie. Wszystko to składa się na wyjątkową aurę otaczającą osobę i działalność naukową Profesora Adama Lityńskiego, aurę, którą może stworzyć wyłącznie sam wielki uczo- ny, człowiek o  wspaniałym charakterze i niecodziennym uroku osobistym. Niezwykle życzliwe nastawienie Profesora Adama Lityńskiego do studentów, z jednoczesnym połączeniem Jego umiejętności i wiedzy, zawsze wywołuje wielki entuzjazm wśród słuchaczy wygłaszanych przez Niego pasjonujących wykładów, zaś powstające pod Jego opieką naukową prace dyplomowe i magisterskie wykazują bardzo wysoki poziom merytoryczny. 12 Mamy wyjątkowy zaszczyt i radość współpracować z Szanownym Jubilatem, wybitnym naukowcem, ale co niezmiernie ważne – Wielkim Człowiekiem, któremu zawdzięczamy tak wiele. Możemy z radością powiedzieć, że wychowaliśmy się pod Jego szeroko rozumianą opieką naukową, niezależną od pory dnia i okoliczności. Niech niniejszy zbiór studiów będzie wyrazem naszego uznania i szacunku dla dorobku Profesora Adama Lityńskiego oraz skromnym wyrazem wielkiej wdzięcz- ności i gorących powinszowań Jego przyjaciół, kolegów oraz uczniów. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim Autorom tekstów za wkład naukowy w niniejszą Księgę. Dzięki nim mogła ona powstać i uświetnić osiemdzie- siąte urodziny Pana Profesora. Serdeczne podziękowania kierujemy do Szanownych Recenzentów tekstów zawartych w Księdze: dr. hab., prof. WSH Bolesława Ćwiert- niaka, dr. hab., prof. UŚ Michała Bożka oraz dr. hab., prof. UŚ Radosława Kopra za trud włożony w przygotowanie recenzji tak wielu tekstów naukowych. Dziękujemy również Uczelni, jak również Oficynie Wydawniczej „Humanitas’, a w szczególno- ści Pani Redaktor mgr Danucie Dziewięckiej za serdeczność i pomoc w wydaniu niniejszej Księgi. dr hab. Maciej Borski dr hab. Dorota Fleszer dr Andrzej Pokora dr Anna Rogacka-Łukasik Prawo i czas. Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin Profesora Adama Lityńskiego OD JM REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS SŁOWO Eric Heinz Lenneberg, wybitny amerykański językoznawca, zapytany w jed- nym z  wywiadów o  wzorzec normatywny uczonego, odpowiedział, że aby być prawdziwym naukowcem, nie wystarczy dążyć do odkrywania prawdy, ale trze- ba też umieć sprawić, by inni chcieli od nas tę prawdę poznawać, by nieustan- nie odczuwali potrzebę przebywania w kręgu oddziaływania owej prawdy. Jeśliby przyjąć kryterium zaproponowane przez Lenneberga za obowiązujące, nie ulega wątpliwości, że prof. dr hab. Adam Lityński jest naukowcem najprawdziwszym z prawdziwych. Przez blisko 16 lat mojej pracy zawodowej w szkolnictwie wyższym, a wcze- śniej w okresie studiów, poznałem kilkuset uczonych, w tym najwybitniejszych profesorów najbardziej renomowanych światowych uniwersytetów. Byli wśród nich, jak w każdym środowisku, ludzie bardzo różni, tak pod względem nauko- wego dorobku, jak i  osobowości, charakteru, temperamentu czy umiejętności i kompetencji społecznych. Ale na tle tej wielkiej mozaiki akademickich person i intelektualnych autorytetów z pewnością znacząco wyróżnia się postać Profeso- ra Adama Lityńskiego. Gdyby ktoś mnie, jak niegdyś Lenneberga, zapytał o wzór profesora uniwersytetu, nie szukałbym opisów i metacharakterystyk, ale wskazał konkretny przykład. Przykład Adama Lityńskiego. Gdy piszę podobne teksty jak ten, zwykle targają mną wątpliwości, czy użyte słowa nie są zbyt górnolotne, czy nie brzmią pretensjonalnie i przez to nieauten- tycznie. Tym razem takich wątpliwości nie mam. Mogę z pełnym przekonaniem użyć słów patetycznych, w głębokim przeświadczeniu, że oddadzą one istotę rze- czy i najwłaściwiej opiszą sylwetkę Dostojnego Jubilata. Dla mnie Profesor Adam Lityński jest symbolem najwyższych kompetencji naukowych i wielkiej wiedzy, ale także akademickiej kultury, otwartości, życzliwości, sprawiedliwości i uczciwości wobec drugiego Człowieka. Posiada zatem wszystkie te cechy, które sprawiają, że – by ponownie odwołać się do słów Erica Lenneberga – uczniowie i współpracow- nicy Mistrza, nawet ci, którzy stanęli na Jego drodze wiele lat temu, wciąż odczu- wają potrzebę przebywania w kręgu oddziaływania prawd i wartości głoszonych i uosabianych przez Profesora Adama Lityńskiego. A to chyba największy sukces, jaki może osiągnąć uczony…
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo i czas. Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin Profesora Adama Lityńskiego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: