Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00263 004078 18753567 na godz. na dobę w sumie
Aplikacja sędziowska i prokuratorska. Testy kazusy wskazówki. Wydanie 3 - ebook/pdf
Aplikacja sędziowska i prokuratorska. Testy kazusy wskazówki. Wydanie 3 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 866
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8198-632-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja dedykowana kandydatom na aplikację sędziowską i prokuratorską w 2020 roku.

Główny nacisk opracowania jest położony na wskazanie tego, czym zdaniem Autorek warto kierować się w nauce do obu etapów konkursu, zwrócenie uwagi na najistotniejsze kwestie i zaproponowanie pewnej metodyki pracy, przydatnej również w trakcie samego rozwiązywania testów i sporządzania pracy pisemnej. Wychodząc z tego założenia w niniejszym opracowaniu znajdą Państwo również zadania konkursowe z dotychczasowych naborów – stanowią one bowiem punkt wyjścia, którym należy kierować się w przygotowaniach do konkursu. Ich szczegółowa analiza, której podjęła się Autorka, pozwoli zrozumieć zadania stawiane przez komisję i sprostać im w dniu konkursu.

Książka składa się z 4 części:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Część I. Najważniejsze zagadnienia Rozdział I. Zanim przystąpisz do nauki 1. Zacznij od najważniejszych ustaw Plan nauki sporządzony przed przystąpieniem do niej to podstawa. Nie sposób stworzyć takiego planu, który byłby odpowiedni dla każdego. Należy samodzielnie ustalić, z którego zakresu materiału czujemy się pewni, a który wymaga od nas poświęcenia wzmożonej uwagi. Śledząc jednak przebieg etapu pierwszego z poprzednich lat, możliwe jest wyciągnięcie wniosków pomocnych przy sporządzeniu takiego planu. Test sprawdza wiedzę z następujących aktów prawnych (według wykazu na 2019 rok): 1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 2) Ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, 3) Ustawa z 21.8.2001 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych, 4) Ustawa z 30.11.2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, 5) Ustawa z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu, 6) Ustawa z 26.1.2016 r. – Prawo o prokuraturze, 7) Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, 8) Ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 9) Ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, 10) Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, 11) Ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy, 12) Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych, 13) Ustawa z 6.3.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, 14) Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny, 15) Ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy, 16) Ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń, 17) Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego, 18) Ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, 19) Ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, 20) Ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 21) Ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane, 22) Ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody, 23) Ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej, 24) Ustawa z 8.8.1990 r. o samorządzie gminnym, 25) Ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym, 26) Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 27) Ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 28) Ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 29) Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 23.5.1969 r., 30) Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – wraz z protokołami zmieniającymi uzupełniającymi, 2 Część I. Najważniejsze zagadnienia 31) Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 32) Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie usta- nawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych, 33) Traktat o Unii Europejskiej, 34) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Uwaga! Długość cyklu wydawniczego nie pozwala czekać na udostępnienie wykazu aktów prawnych na 2020 r., jednakże z dużym prawdopodobieństwem oczekiwać można, że nie ulegnie on zna czącym zmianom. Statystyki liczby pytań formułowanych na podstawie poszczególnych ustaw kształtują się następująco: Akt prawny Kodeks cywilny Kodeks karny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania karnego Kodeks pracy Kodeks postępowania administracyjnego Kodeks spółek handlowych Kodeks rodzinny i opiekuńczy Konstytucja Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Ustawa o gospodarce nieruchomościami Prawo o prokuraturze Kodeks wykroczeń Ustawa o ochronie danych osobowych Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Kodeks karny skarbowy Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Traktat o funkcjonowaniu Unii Europej- skiej Ordynacja podatkowa Ustawa o dostępie do informacji publicznej Ustawa o ewidencji ludności Prawo o ustroju sądów powszechnych Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Ustawa o podatku od spadków i darowizn 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 12 35 15 20 20 12 12 15 11 7 6 9 3 7 5 7 6 4 24 21 14 12 10 5 5 5 5 39 20 20 15 7 6 7 7 6 38 20 19 15 7 5 7 5 7 38 20 18 15 7 8 7 4 6 38 20 18 15 7 5 7 4 6 38 26 18 16 7 3 7 6 6 38 26 18 16 7 3 7 6 6 21 25 22 16 7 10 7 7 4 26 23 16 15 8 7 6 5 6 3 0 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 3 0 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 5 0 2 3 0 0 0 1 3 2 0 0 2 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2 3 1 0 0 3 0 0 2 0 2 3 0 0 0 1 3 1 0 0 2 0 0 3 0 2 3 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 8 0 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 0 6 5 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 10 4 3 6 0 5 5 0 2 0 0 0 3 0 0 Rozdział I. Zanim przystąpisz do nauki 3 Akt prawny 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Karta Narodów Zjednoczonych Traktat o Unii Europejskiej Ustawa o samorządzie gminnym Ustawa o samorządzie powiatowym Konwencja Wiedeńska o prawie Traktatów Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym Ustawa o Trybunale Stanu Prawo ustroju sądów wojskowych Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Prawo geodezyjne i kartografi czne Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Ustawa o ochronie przyrody Ustawa o pomocy społecznej Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Prawo budowlane 0 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 2 1 0 1 0 2 2 3 3 3 Wykres 1. Odsetek pytań w teście z danej dziedziny prawa. Konkurs 2019 r. ustrój Unii Europejskiej wraz z zagadnieniami ustroju organów ochrony prawnej UE 3 prawo gospodarcze publiczne i prywatne 4 postępowanie cywilne 13 prawo pracy 10 postępowanie administracyjne materialne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne 43 prawo międzynarodowe publiczne – prawo traktatów i międzynarodowej ochrony praw człowieka 12 prawo konstytucyjne wraz z zagadnieniami ustroju sądów, prokuratury, organów kontroli państwowej i ochrony prawa 13 postępowanie karne oraz postępowanie w sprawach o wykroczenia 17 prawo cywilne materialne wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym 18 prawo karne materialne wraz z materialnym prawem wykroczeń 26 4 Część I. Najważniejsze zagadnienia Wykres 2. Odsetek pytań w teście z danej dziedziny prawa. Konkurs 2018 r. postępowanie administracyjne materialne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne 18 prawo międzynarodowe publiczne – prawo traktatów i międzynarodowej ochrony praw człowieka 2,67 ustrój Unii Europejskiej wraz z zagadnieniami ustroju organów ochrony prawnej UE 2 postępowanie karne oraz postępowanie w sprawach o wykroczenia 10 prawo konstytucyjne wraz z zagadnieniami ustroju sądów, prokuratury, organów kontroli państwowej i ochrony prawa 8.67 prawo cywilne materialne wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym 21 prawo karne materialne wraz z materialnym prawem wykroczeń 18 prawo gospodarcze publiczne i prywatne 4,67 postępowanie cywilne 9,33 prawo pracy 6,67 Wykres 3. Odsetek pytań w teście z danej dziedziny prawa. Konkurs 2017 r. prawo konstytucyjne wraz z zagadnieniami ustroju sądów, prokuratury i innych organów ochrony prawnej 12 postępowanie cywilne 11 postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne 8 postępowanie karne oraz postępowanie w sprawach o wykroczenia 13 prawo gospodarcze publiczne – ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 1 prawo cywilne materialne wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym 21 prawo karne materialne wraz z materialnym prawem wykroczeń 19 ustrój Unii Europejskiej wraz z zagadnieniami ustroju organów ochrony prawnej UE 1 prawo międzynarodowe publiczne – prawo traktatów i międzynarodowa ochrona praw człowieka 2 prawo pracy 5 prawo spółek handlowych 4 prawo administracyjne materialne – ustrój samorządu terytorialnego 3 Rozdział I. Zanim przystąpisz do nauki 5 Wykres 4. Odsetek pytań w teście z danej dziedziny prawa. Konkurs 2016 r. postępowanie cywilne 15 postępowanie karne 11 prawo karne materialne wraz z materialnym prawem wykroczeń 18 prawo cywilne materialne wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym 19 prawo konstytucyjne wraz z zagadnieniami ustroju sądów, prokuratury i innych organów ochrony prawnej 9 prawo gospodarcze publiczne: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 1 postępowanie administracyjne 7 postępowanie sądowoadministracyjne 5 prawo administracyjne materialne: ustrój samorządu terytorialnego 1 prawo pracy 5 prawo spółek handlowych 5 prawo międzynarodowe publiczne: prawo traktatów i międzynarodowa ochrona praw człowieka i prawo wspólnotowe oraz ustrój Wspólnot Europejskich i UE 4 Wykres 5. Odsetek pytań w teście z danej dziedziny prawa. Konkurs 2015 r. prawo karne materialne 17 prawo cywilne materialne 24 prawo cywilne procesowe 12 prawo karne procesowe 11 prawo konstytucyjne wraz z zagadnieniami ustroju sądów, prokuratury i innych organów ochrony prawnej 7 prawo gospodarcze publiczne: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 1 prawo wykroczeń materialne 2 prawo rodzinne i opiekuńcze 4 prawo administracyjne materialne i procesowe 5 prawo pracy 5 prawo spółek handlowych 5 prawo międzynarodowe publiczne i prawo ustrojowe UE 7 6 Część I. Najważniejsze zagadnienia Wykres 6. Odsetek pytań w teście z danej dziedziny prawa. Konkurs 2014 r. prawo cywilne procesowe 12 prawo cywilne materialne 25 prawo karne procesowe 10 prawo międzynarodowe publiczne i prawo wspólnotowe 7 prawo pracy 5 prawo spółek handlowych 5 prawo administracyjne materialne i procesowe 5 prawo rodzinne i opiekuńcze 4 prawo karne materialne 17 prawo gospodarcze publiczne 1 zagadnienia ustrojowe 3 prawo wykroczeń 2 prawo konstytucyjne 4 Z wykresów wynika, że naukę można podzielić zasadniczo na dwa etapy, według częstotliwości występowania pytań opracowanych na ich podstawie: 1. Ustawy kodeksowe, bardzo wysoko punktowane: 1) Kodeks cywilny, 2) Kodeks karny, 3) Kodeks postępowania cywilnego, 4) Kodeks postępowania karnego, 5) Kodeks pracy, 6) Kodeks spółek handlowych, 7) Konstytucja RP, 8) Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 9) Kodeks postępowania administracyjnego, 10) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Prawidłowe udzielenie odpowiedzi na wszystkie zadane pytania z powyższych ustaw, w każdym roku po- zwalało na uzyskanie minimalnego progu, który umożliwiał przejście do drugiego etapu konkursu. Zdobycie wiedzy z zakresu tych ustaw jest niezbędne także przy rozwiązywaniu kazusów. Tym samym, opanowanie powyższych aktów prawnych powinno stanowić priorytet w trakcie nauki. W tym celu niezbędne będzie ich kilkukrotne powtórzenie – repetitio est mater studiorum. W obrębie samych ustaw nacisk na poszczególne zagadnienia powinien być jednak zróżnicowany. Przykła- dowo, z kodeksu postępowania cywilnego pytania formułowane są zazwyczaj z części procesowej, następnie postępowania nieprocesowego i zabezpieczającego. Jedynie wyjątkowo pojawiały się pytania z zakresu po- stępowania egzekucyjnego, a zatem zagadnienie to wystarczy opanować w ogólnym zarysie – znając podsta- wowe zasady, często możliwe będzie wydedukowanie prawidłowej odpowiedzi. Nigdy dotychczas nie pytano o międzynarodowe postępowanie cywilne i sąd polubowny. Nie mając jednak pewności, że nie ulegnie to zmianie, warto – choć dopiero po szczegółowym opanowaniu zagadnień, których wystąpienia można być pewnym – zapoznać się z ich ogólnymi zasadami. Rozdział I. Zanim przystąpisz do nauki 7 Nauka powyższych aktów prawnych powinna się opierać przede wszystkim na szczegółowym ich przeczy- taniu, zrozumieniu i zapamiętaniu. Czytając ustawę, korzystaj z zakreślaczy, rób notatki, staraj się kojarzyć fakty i instytucje. W razie potrzeby, gdy nie rozumiesz treści danego artykułu, sięgnij po komentarz lub pod- ręcznik ze studiów – przy tych najważniejszych ustawach szczególnie istotne jest, żeby je zrozumieć. „Wkucie” na pamięć treści przepisów może być nieprzydatne podczas egzaminu wstępnego na aplikację sędziowską i prokuratorską, ponieważ pytania często nie oddają dosłownego brzmienia przepisu, a jego sens. Dopiero następnie można przystąpić do sprawdzenia swojej wiedzy, korzystając z dostępnych pytań testowych. 2. Pozostałe ustawy: 1) Prawo o ustroju sądów powszechnych, 2) Prawo o ustroju sądów wojskowych, 3) Prawo o ustroju sądów administracyjnych, 4) Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, 5) Ustawa o Trybunale Stanu, 6) Prawo o prokuraturze, 7) Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, 8) Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 9) Kodeks karny skarbowy, 10) Kodeks wykroczeń, 11) Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, 12) Ustawa o podatku od spadków i darowizn, 13) Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, 14) Prawo geodezyjne i kartografi czne, 15) Ustawa o samorządzie gminnym, 16) Ustawa o samorządzie powiatowym, 17) Ustawa o gospodarce nieruchomościami, 18) Ordynacja podatkowa, 19) Ustawa o pomocy społecznej, 20) Prawo budowlane, 21) Ustawa o dostępie do informacji publicznej, 22) Ustawa o ewidencji ludności, 23) Ustawa o ochronie danych osobowych, 24) Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, 25) Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – wraz z protokołami zmieniającymi uzupełniającymi, 26) Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 27) Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych, 28) Traktat o Unii Europejskiej, 29) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pytania z tego zakresu potrafi ą być szczegółowe, a ich obecność na egzaminie wstępnym można uznać za pewną. Oznacza to, że przygotowanie się z powyższych aktów prawnych jest potrzebne, lecz czasochłonne. Jed- nocześnie jednak zazwyczaj ustawy te nie są wysoko punktowane. Podczas nauki z powyższych aktów prawnych warto skupić się na ich ogólnym zarysie i poznać najistotniejsze zagadnienia. Często posiadając podstawową wiedzę, możliwe jest wydedukowanie prawidłowej odpowiedzi. Do tej kategorii zaliczyć należy prawo międzynarodowe. Ogólna wiedza o kompetencjach poszczególnych organów międzynarodowych jest zazwyczaj wystarczająca do udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie z tego zakresu. Pytania testowe z powyższych ustaw mogą być przydatne nie tylko w sprawdzeniu wiedzy, ale także jej na- byciu. Zapoznanie się z pewną pulą pytań testowych z danej ustawy często pozwala poznać ją bardzo dobrze. Dlatego też w Części IV. zamieściliśmy wybrane testy z powyższych ustaw. 8 Część I. Najważniejsze zagadnienia 2. Ucz się tak, by zrozumieć, a nie jedynie zapamiętać Część pytań testowych wymaga wyłącznie dobrej pamięci („zgodnie z Kodeksem wykroczeń ile najkrócej trwa praca społecznie użyteczna?”), jednak z roku na rok na konkursie przybywa pytań, które wymagają od kandydatów znacznie więcej. Sformułowane są tak, by sprawdzić zrozumienie przez niego istoty danej insty- tucji – tym samym literalna znajomość brzmienia przepisu może okazać się niewystarczająca. Już zatem podczas samego czytania aktów prawnych – które powinno stanowić podstawę nauki do egzaminu wstępnego – warto zastanowić się czy rozumiemy sens danego przepisu („jak wyglądałoby jego zastosowanie w prakty- ce?”). Wybrany zakres zagadnień wskazano w niniejszym rozdziale, jednak może nie wyczerpywać on potrzeb poszczególnych kandydatów. Tym samym, rozwiązując testy z Części II., w przypadku napotkania się na za- gadnienie, które stanowi problem, warto sięgnąć do podręcznika z danej dziedziny prawa, który przypomni najważniejsze informacje w tym zakresie. Jednak należy zachować równowagę – znajomość orzecznictwa jest na tym etapie zbędna, więc jeżeli czasu do egzaminu pozostało niewiele, to nie powinno się go poświęcać na czytanie obszernych komentarzy. 3. Optymalizuj czas nauki Szybkie odnalezienie przepisu podczas drugiego etapu konkursu – sporządzenia pracy pisemnej – jest szcze- gólnie istotne. Wskazanie prawidłowej podstawy prawnej stanowi jeden z podstawowych elementów oceny pracy i wpływa na jej punktację. Sporządzenie w ciągu 180 minut trzech prac pisemnych, w sposób wyczerpujący odpowiadających na zadane w kazusach pytania, wymaga sprawnej metodyki działania. Jednym z jej elementów będzie odnalezienie przepisu odpowiadającego przedstawionemu stanowi faktycznemu. To natomiast wymaga sprawnego poruszania się po przepisach. Ucząc się do etapu pierwszego, staraj się zapamiętać nie tylko treść i znaczenie przepisu, ale również w miarę możliwości jego umiejscowienie w danym akcie prawnym. Dotyczy to przede wszystkim obszernych i istotnych ustaw kodeksowych. Nie ma oczywiście potrzeby zapamiętywania konkretnych numerów artykułów – wystarczające powinno być np. skojarzenie, że przepisy dotyczące prze- kształceń podmiotowych w procesie cywilnym znajdują się w części procesowej, za mediacją, a przed dowodami. Budowanie takiej „pamięciowej mapy kodeksowej” powinno odbywać się już podczas nauki do części testowej konkursu. Uwaga! Udostępnione podczas pracy pisemnej zbiory przepisów nie zawierają, jak większość kodeksów książkowych, „tytułu” przy podstawie prawnej, który stanowi podpowiedź odnośnie treści przepisu i ułatwia poruszanie się po ustawie. Akty prawne dostępne podczas sporządzania pracy pisemnej mają wygląd identyczny z tymi uchwalonymi przez Sejm. Szczególnie istotne jest zatem zdobycie umiejętności sprawnego poruszania się po przepisach, którą to należy zdobyć już podczas nauki do etapu testowego. 4. Pamiętaj o nowelizacjach Analiza pytań z lat ubiegłych wskazuje, że często pytania formułowane są o przepisy, które uległy w ostatnim czasie nowelizacji. Na przykład, na teście w 2017 r. pojawiły się aż dwa pytania z instytucji przepadku przedsię- biorstwa, która została wprowadzona do Kodeksu karnego nowelizacją z kwietnia tego samego roku. Niezwykle istotna jest zatem nie tylko nauka w oparciu o możliwie najbardziej aktualne akty prawne, lecz także zwrócenie szczególnej uwagi na te przepisy, które w ostatnim czasie uległy zmianie lub zostały uchwalone. Uwaga! Pytania testowe (opracowane na najważniejszych nowelizacjach) znajdują się w Rozdziale 3. Rozdział I. Zanim przystąpisz do nauki 9 5. Prześledź pytania z lat ubiegłych Jest to istotne nie tylko po to, by poznać poziom trudności pytań (co również jest należy uznać za ważne, gdyż znacząco odbiegają one od pytań testowych w naborach na inne aplikacje prawnicze). Te same pytania często powtarzają się w różnych naborach, więc ich znajomość może pozwolić na zdobycie kilku cennych punktów. Uwaga! Zaktualizowana baza pytań ze wszystkich ubiegłorocznych naborów znajduje się w Części II. 6. Nie stresuj się Egzamin wstępny na aplikacje to nie tylko sprawdzian wiedzy, ale także umiejętności radzenia sobie ze stresem i pracy pod presją czasu. Te dwa elementy będą towarzyszyły przyszłemu sędziemu i prokuratorowi w trakcie przyszłej pracy zawodowej. Konkurs jest pierwszym sprawdzianem, który pośrednio ocenia również predyspo- zycje psychiczne kandydatów. Zważając na to, że każdy z nas jest inny, trudno udzielić konkretnych wskazówek jak poradzić sobie z sytuacją stresową, jaką są przygotowania do egzaminu i sam egzamin. Bazując jednak na doświadczeniu innych, kandydatom można poradzić, by uczący się: 1) sporządzili plan nauki – daje to poczucie kontroli i pewność, że nie poświęcimy na dane zagadnienie zbyt dużo czasu kosztem innych; jego elementem powinno być zaplanowanie szeregu powtórek; 2) zadbali o siebie – solidny odpoczynek i odpowiednia ilość snu poprawi zdolność zapamiętywania. Nie za- pominaj o sporcie i odpowiednim odżywianiu. Staraj się nie słuchać innych osób i odetnij się od mediów społecznościowych – trzymaj się swojego planu, dokładnie wcześniej obmyślanego. Zapoznawanie się po raz pierwszy z obszerną ustawą dwa dni przed egzaminem pod wpływem sugestii innych osób przyniesie ci więcej stresu niż korzyści; 3) pogodzili się, że nie na wszystko mają wpływ – egzamin, zwłaszcza w formie testu, to również kwestia szczę- ścia. Przy tak szerokim zakresie materiału łatwo trafi ć na zagadnienie, z którym nie zapoznaliśmy się wystar- czająco dobrze lub nawet wcale. Popełnienie błędu to nieodłączny element tego rodzaju egzaminu. Test konkursowy – informacje podstawowe  Każde pytanie testowe zawiera trzy propozycje odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawdziwa.  Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest jeden punkt.  Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 180 minut. W tym czasie należy również nanieść odpowiedzi na arkusz odpowiedzi, w sposób prawidłowy (dokładne zakreślenie odpowiedniego pola).  Należy zachować szczególną staranność przy nanoszeniu odpowiedzi na arkusz odpowiedzi, gdyż: 1) zmiana zaznaczonej odpowiedzi nie jest możliwa, 2) zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi jest traktowane jako podanie błędnej odpowiedzi (co istotne, arkusze odpowiedzi sprawdza się w sposób zinformatyzowany, więc nawet postawienie kropki w innym polu niż zaznaczona odpowiedź może być potraktowane jako podanie błędnej odpowiedzi), 3) po rozpoczęciu rozwiązywania testu nie wydaje się nowych arkuszy odpowiedzi. Na sali egzaminacyjnej  Kandydat losuje numer stolika oraz indywidualny numer kodu.  Arkusze odpowiedzi kandydatów są kodowane. 10 Część I. Najważniejsze zagadnienia  Kandydaci nie mogą mieć przy sobie urządzeń służących do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji na odległość ani urządzeń służących do elektronicznego gromadzenia, pobierania lub przetwarzania danych. W trakcie poszczególnych etapów konkursu kandydaci nie mogą mieć przy sobie również tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa ani innych materiałów, mogących stanowić pomoc w rozwiązywaniu testu.  Przewodniczący komisji lub członek komisji niezwłocznie wyklucza z udziału w konkursie kandydata, który: 1) w trakcie rozwiązywania testu albo zadań komunikował się z innym kandydatem lub inną osobą lub 2) samowolnie opuszczał wyznaczone miejsce lub w inny sposób zakłócał przebieg konkursu, lub 3) posiadał urządzenia lub materiały niedozwolone, lub 4) dokonał otwarcia lub przełamania ewentualnych zabezpieczeń testu konkursowego lub zestawu zadań przed ogłoszeniem rozpoczęcia ich rozwiązywania. Rozdział II. Najtrudniejsze pytania Trudność pytań na testach konkursowych w naborach do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury polega często nie na poziomie ich szczegółowości, a na sformułowaniu ich w taki sposób, by sprawdzić czy kandydat rozumie to, o co jest pytany. Tym samym pytania często nie odwołują się do literalnej treści przepisu, co ozna- cza, że jego odtworzeniowa znajomość nie wystarcza. Oczywiście wiele z nich będzie miała charakter pamię- ciowy i niepodchwytliwy, jednak by zostać zakwalifi kowanym do drugiego etapu konkursu, należy zdobyć jak największą liczbę punktów i „wyprzedzić” pozostałych kandydatów. Tym samym istotna jest każda prawidłowa odpowiedź. W niniejszym rozdziale przedstawiono najtrudniejsze pytania, czyli takie, które w praktyce sprawiają kandy- datom najwięcej kłopotu. Przy czym kłopot ten nie zawsze odnosi się do stopnia skomplikowania zagadnienia, ale często do zrozumienia czego tak naprawdę test od kandydata wymaga. Analizując pytania z dotychczasowych naborów, możliwe jest wyciągnięcie odpowiednich wniosków, które stanowią cenną wskazówkę podczas nauki, jak i podczas samego egzaminu. Celem niniejszego zestawienia nie jest zatem powtórzenie wiedzy (choć oczy- wiście siłą rzeczy będzie to miało miejsce), a wskazanie metodyki pracy i nauki. PYTANIE 1. Zgodnie z Ordynacją podatkową, pełnomocnictwo ogólne upoważnia- jące do działania we wszystkich sprawach podatkowych udzielane jest przez stronę wyłącznie: A. w formie dokumentu elektronicznego, B. w formie pisemnej, C. ustnie do protokołu. Najtrudniejsze pytanie na konkursie w 2018 r. 8,3 poprawnych odpowiedzi Artykuł 138d Ordynacji podatkowej (…) § 3.Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wy- łącznie w formie dokumentu elektronicznego, według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 138j § 1 pkt 1, do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie, w formie dokumentu elektronicznego, peł- nomocnictwo składa się w formie pisemnej według wzoru, o którym mowa w zdaniu pierwszym. (…) Prawidłowa odpowiedź: A Wyjaśnienie: W historii dotychczasowych konkursów na aplikację sędziowską i prokuratorską powyższe pytanie okazało się najtrudniejsze dla kandydatów – udzielono na nie zaledwie 8,3 poprawnych odpowiedzi. Wynika to prawdopodobnie ze stopnia szczegółowości pytania, jak i (z pozoru) zaskakującej treści przepisu, na podstawie którego ono powstało. Żadna z innych procedur nie przewiduje bowiem, by wyłączną formą udzielenia pełnomocnictwa (w dodatku ogólnego) była forma dokumentu elektronicznego. Logiczną odpo- wiedzią, bez szczegółowej znajomości przepisów, wydawałaby się zatem odpowiedź B, czyli forma pisemna. Jeżeli jednak uwzględnimy, że pytanie dotyczy szczególnego rodzaju procedury, jaką jest procedura 12 Część I. Najważniejsze zagadnienia podatkowa, to udzielenie prawidłowej odpowiedzi będzie prostsze. W praktyce bowiem cechą charaktery- styczną dla postępowania podatkowego jest to, że podatnicy (głównie przedsiębiorcy) przy wielości swoich spraw podatkowych powierzają je do prowadzenia jednemu pełnomocnikowi. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa ogólnego, dostępna w centralnym rejestrze prowadzonym przez resort fi nansów, stanowi usprawnienie procedury podatkowej. Wymaga także podkreślenia, że przepis ten w 2018 roku (tj. w którym pojawił się na teście konkursowym) stanowił novum w Ordynacji podatkowej, był bowiem przedmiotem nowelizacji, która weszła w życie w 2016 r. Uległ on także niewielkiej modyfi kacji także w 2017 r. Najbardziej doniosłą zmianą w ramach tej nowelizacji było właśnie dopuszczenie możliwości udzielania pełnomocnictwa ogólnego. Potwierdza to zatem tendencję, zgodnie z którą pytania formułowane są o przepisy prawne, które uległy niedawnej zmianie. Wskazówka! Ucząc się, zwracaj szczególną uwagę na: 1. Cechy charakterystyczne dla danej procedury. Pomoże to w wydedukowaniu odpowiedzi na podchwy- tliwe i szczegółowe pytania. 2. Przepisy o jednoznacznym charakterze. Pytania konkursowe często są formułowane o przepisy, które używają określeń typu „tylko”, „jedynie” czy „wyłącznie”. Podczas nauki warto je podkreślić lub odno- tować w inny sposób. 3. Przepisy, które uległy niedawnej zmianie. W rozdziale 3 znajdziesz pytania testowe oparte na najnow- szych nowelizacjach. Najtrudniejsze pytanie na konkursie w 2017 r. 11,0 poprawnych odpowiedzi PYTANIE 2. Zgodnie z Kodeksem karnym, określenie „wartość lub łączna wartość jest znaczna” dotyczy mienia o równowartości: A. 150 000 zł. B. 200 000 zł. C. 250 000 zł. Artykuł 115 KK (…) § 5. Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000  złotych. (…) Prawidłowa odpowiedź: C Wyjaśnienie: Pytanie to okazało się najtrudniejszym dla kandydatów w 2017 r. Poprawnie odpowiedziało na nie jedy- nie 238 osób z 2162 zdających. Przyczyn tego należy upatrywać przede wszystkim w pośpiechu i braku czytania pytań (jak i treści przepisu) ze zrozumieniem. Kandydaci opierali się najprawdopodobniej na szybkim skojarzeniu, że przepis defi niujący mienie znacznej wartości mówi o wartości 200 000 zł, i na tej refl eksji zaznaczali odpowiedź. Tymczasem pytanie nie odnosi się do literalnego brzmienia przepisu, a do jego praktycznego zastosowania. Zostało bowiem sformułowane tak, by sprawdzić czy kandydat rozumie znaczenie danej normy prawnej i potrafi ją zastosować w praktyce. Przepis art. 115 § 5 KK podaje legalną defi nicję mienia znacznej wartości, którą należy stosować na grun- cie przepisów karnych. Istotą jest, że wartość takiego mienia ma przekraczać 200 000 zł. Oznacza to każdą wartość wyższą niż podana w przepisie. Rozdział II. Najtrudniejsze pytania 13 Wskazówka! W treści powyższego pytania, jak i w samym przepisie można wyodrębnić „słowa-klucze”, czyli takie słowa, których znaczenie jest najważniejsze (kluczowe) do prawidłowego zrozumienia podanej treści. Są nimi: „o równowartości” w pytaniu oraz „przekracza” w przepisie. Aby właściwie zrozumieć treść zaleca się wyszukiwać „słowa-klucze” i je podkreślać. Wskazówka ta ma rów- nie istotne znaczenie zarówno na etapie nauki (należy ze zrozumieniem czytać i zapamiętywać treść przepisów), jak i podczas samego egzaminu – pozwoli to zmniejszyć ryzyko pomyłki. Przykład: 1. Artykuł 115 KK: (…) § 5. Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 złotych. 2. Zgodnie z Kodeksem karnym, określenie „wartość lub łączna wartość jest znaczna” dotyczy mienia o równowartości: PYTANIE 3. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, po upływie terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, sąd oddali powództwo: A. wyłącznie na zarzut przedawnienia. B. zawsze, chyba że ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, zrzekł się korzystania z zarzutu przedawnienia. C. zawsze, chyba że względy słuszności wymagają nie uwzględnienia upływu terminu przedawnienia. Artykuł 117 KC § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. § 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. § 21. Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Artykuł 1171 KC § 1. W wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. § 2. Korzystając z uprawnienia, o którym mowa w § 1, sąd powinien rozważyć w szczególności: 1) długość terminu przedawnienia; 2) długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia; 3) charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia. Prawidłowa odpowiedź: C Wskazówka! Wiele pytań konkursowych formułowanych jest o najnowsze zmiany przepisów. Wyjaśnienie: 9.7.2018 r. weszła w życie istotna nowelizacja Kodeksu cywilnego. Zmiany dotyczą zasad ogólnych przedaw- nienia roszczeń majątkowych. Wprowadzono m.in. odrębne reguły odnoszące się do przedawnienia roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom. W wyniku samego upływu czasu wierzyciel-przedsiębiorca nie będzie miał możliwości skutecznego domagania się przed sądem zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Tym samym nie ma konieczności skorzystania przez dłużnika-konsumenta 14 Część I. Najważniejsze zagadnienia z uprawnienia do zgłaszania zarzutu przedawnienia. Wprawdzie nie ma przeciwwskazań, by w toku pro- cesu na te okoliczności się powoływał, jednakże sąd zobowiązany jest z urzędu uwzględnić skutek przedaw- nienia. Co więcej, w zasadzie dzieje się to niezależnie od woli dłużnika-konsumenta, z uwagi na kategoryczną treść art. 117 § 21 KC. Tym samym samo „zrzeczenie się zarzutu przedawnienia” przez dłużnika-konsumenta, nie spowoduje automatycznie nieuwzględnienia przez sąd upływu terminu przedawnienia. Takie zachowa- nie dłużnika-konsumenta sąd powinien rozważyć w ramach dyspozycji art. 1171 § 1 KC. Dopiero bowiem gdy uzna, uwzględniając interesy obu stron, że wymagają tego względy słuszności, to nie uwzględni upływu terminu przedawnienia. Okoliczności, które w szczególności powinien rozważyć, wymienia art. 1171 § 2 KC, a są nimi: 1) długość terminu przedawnienia; 2) długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia; 3) charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w docho- dzeniu  roszczenia. Nie jest to jednak katalog zamknięty, wyliczenie to ma bowiem charakter przykłado- wy („w szczególności”). Skutek przedawnienia Zarzut dłużnika Ten, przeciwko komu jest skierowane roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, wskazując na upływ czasu Działanie przez sąd z urzędu gdy dłużnik jest konsumentem niezależnie od działania dłużnika zaspokojenie wierzycielaie będzie możliwe z uwagi na upływ czasu Wyjątek: art. 1171 KC (zasada słuszności) Sąd może nie uwzględnić terminu przedawnienia, jeśli wymagają tego względy słuszności, po rozważeniu interesu obu stron. Zmiany w procedurze cywilnej Procesową konsekwencją powyższych zmian jest obowiązek oznaczenia w pozwie daty wymagalności rosz- czenia w sprawach o zasądzenie roszczenia, zgodnie z treścią art. 187 § 1 pkt 11 KPC. Niewskazanie tego elementu stanowi brak formalny, uzupełniany w trybie art. 130 § 1 KPC. PYTANIE 4. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, najdłuższy przewidziany termin przedawnienia wynosi: A. 6 lat. B. 10 lat. C. 20 lat. Rozdział II. Najtrudniejsze pytania 15 Artykuł 4421 § 2 KC Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Prawidłowa odpowiedź: C Wyjaśnienie: Ogólne zasady wyrażone w art. 118 KC ulegają znacznym modyfi kacjom. Ustalając termin przedawnienia roszczenia, należy w pierwszej kolejności sięgnąć do przepisów szczególnych, regulujących daną sytuację prawną, np. art. 125, art. 390 § 3, art. 4421 i 554 KC. Zmiany w sposobie obliczania terminów Upływ czasu • Reguła ogólna z art. 118 KC  6 lat (uprzednio: 10 lat) • Świadczenia okresowe oraz roszczenia  3 lata związane z prowadzeniem działalności gospodarczej od dnia wymagalności do ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym upływa termin przedawnienia. Przykład: Jeśli 3-letni termin przedawnienia rozpocznie bieg 1.1.2019 r., to zgodnie z art. 118 KC, upłynie on 31.12.2022 r. Zmiany w terminach przedawnienia po wydaniu orzeczenia Zmianie ulegają także zasady przedawnienia roszczeń stwierdzonych: 1) prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju; 2) orzeczeniem sądu polubownego; 3) stwierdzone ugodą zawartą przed: a) sądem; b) sądem polubownym; c) mediatorem i zatwierdzoną przez sąd. Roszczenia te przedawniają się z upływem 6 lat (art. 125 § 1 KC). Jeżeli jednak stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem 3 lat. Ważne! Nie każde orzeczenie sądu albo organu administracji, którego przedmiotem jest cywilnoprawne roszczenie majątkowe spowoduje przedawnienie roszczenia w terminach przewidzianych w komen- towanym przepisie. Tylko orzeczenie stwierdzające roszczenie – tzn. orzeczenie, wydane w wyniku postępowania, którego przedmiot stanowiło ustalenie istnienia tego roszczenia – spowoduje jego przedawnienie.  16 Część I. Najważniejsze zagadnienia Przykład: postanowienie sędziego komisarza wydane w trakcie postępowania upadłościowego, zezwalające na sprzedaż nieru- chomości z wolnej ręki, nie wpływa na okres przedawnienia roszczeń (zob. wyr. SN z 17.11.2010 r., I CSK 57/10, Legalis). Wskazówka! Pytanie testowe może wymagać wiedzy przekrojowej. Często jedno pytanie sformułowane jest na podstawie kilku przepisów. PYTANIE 5. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu międzyinstancyjnym, po wnie- sionej apelacji, sąd I instancji może: A. odrzucić apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu. B. umorzyć postępowanie apelacyjnego w razie cofnięcia apelacji przed sądem I instancji. C. wyłącznie przekazać akta sprawy sądowi drugiej instancji. Artykuł 39a KPC § 2. W razie cofnięcia apelacji sąd drugiej instancji umarza postępowanie apelacyjne i orzeka o kosztach jak przy cofnięciu pozwu. Gdy cofnięcie apelacji nastąpiło przed sądem pierwszej instancji, postępowanie umarza sąd pierwszej instancji. Prawidłowa odpowiedź: B Wyjaśnienie: W ramach nowelizacji KPC w 2019 r. ograniczona została kontrola przesłanek dopuszczalności przez sąd I instancji, który zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia akt sprawy sądowi II instancji (art. 371 KPC). Kontrola przesłanek dopuszczalności apelacji dokonywana jest zatem wyłącznie przez sąd II instancji. Nadal jednak sąd I instancji zobowiązany jest do: 1) uchylenia swojego wyroku i umorzenia postępowania, gdy powód cofnął pozew (art. 332 § 2 KPC), 2) umorzenia postępowania apelacyjnego w razie cofnięcia apelacji przed sądem I instancji (art. 391 KPC). Wskazówka! Oddalenie = rozstrzygnięcie merytoryczne sądu. Odrzucenie = przeszkody formalne (procesowe) uniemożliwiające merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy. Pytanie konkursowe w 2012 r. PYTANIE 6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. do- tyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Bruksela II bis) ma za- stosowanie, bez względu na rodzaj sądu, w sprawach cywilnych dotyczących: A. ustalenia i zaprzeczenia rodzicielstwa. B. orzeczeń w sprawach adopcji, środków przygotowujących do adopcji, jak również unieważnienia i odwołania adopcji. C. pieczy nad dzieckiem i prawa do osobistej styczności z dzieckiem. Artykuł 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Bruksela II bis) 1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie, bez względu na rodzaj sadu, w sprawach cywilnych dotyczących: a) rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa; b) przyznawania, wykonywania, przekazywania, pełnego lub częściowego pozbawienia odpowiedzialności rodzicielskiej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacja sędziowska i prokuratorska. Testy kazusy wskazówki. Wydanie 3
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: